İcra Ve İflas Hukuku

İzmir İcra Ve İflas Hukuku Davaları için Avukat

Her türlü hukuki işlemlerden doğan alacakların tahsili
Müvekkillerin bireysel veya kurumsal her türlü İLAMLI VE İLAMSIZ icra takip işlemleri
Aleyhe başlatılan icra takiplerinden doğan menfi tespit ve istirdat davaları ile takibe yapılan itirazın kaldırılması ve iptali , İstihkak davaları
Haciz ve muhafaza işlemleri ihtiyati haciz,  rehin , alacağın tahsili işlemleri, itiraz ve tespit davaları
İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip,
ihalenin feshi ve ödeme sözleşmelerinin hazırlanması
şirket borçları bakımından şirketin finansman anlayışı ve işletme yapısının düzenlenmesi hususunda müvekkillerine danışmanlık hizmeti 
Sıra cetveline itiraz davaları 
Kiralanan gayrimenkullerin tahliyesi
Tasarrufun iptali davaları

Şirket Hukuku İle İlgili Haberler

TÜM HABERLER
1 4 2 8 1